Algemene voorwaarden

Lees de volgende algemene voorwaarden zorgvuldig door. Door U aan te melden als klant bij easyusenet stemt U met onderstaande overeenkomst in. Onlosmakelijk verbonden aan deze algemene voorwaarden is het beleid voor acceptabel gebruik van easyusenet, de Fair Use Policy.

   

1. Definities

1.1. De "Aanvaardingsdatum" is de datum waarop de klant zich via de website van easyusenet online aanmeldt en deze overeenkomst aanvaardt.

1.2. Onder "Dienst" wordt verstaan: de mogelijkheid om via het netwerk van easyusenet toegang te verkrijgen tot usenet, dan wel gebruik te maken van de door easyusenet aangeboden technische faciliteiten voor het aanbieden van informatie, dan wel enige andere faciliteit ten behoeve van de klant, op een wijze zoals door easyusenet aangeboden en door de klant en easyusenet overeengekomen.

1.3. Onder "klant" wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee easyusenet een service heeft afgesloten.

1.4. Met "Partijen" worden easyusenet en klant gezamenlijk bedoeld.

   

2. Algemeen

2.1. Op alle betrekkingen, inclusief toekomstige, tussen easyusenet en klant zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

2.2. Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van (eventuele) eerdere door easyusenet opgestelde algemene voorwaarden.

2.3. Elk door easyusenet gedaan aanbod is geheel vrijblijvend en kan binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de aanvaarding van een dergelijk aanbod door de klant herroepen worden via het modelformulier herroeping, tenzij de klant uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van het herroepingsrecht. In het aanbod staat een voldoende specifieke omschrijving van de dienst, de (periodieke) tarieven en voorwaarden. In het aanbod wordt verwezen naar deze algemene voorwaarden.

2.4. Indien de klant toestemming heeft gegeven om gebruik te maken van de dienst tijdens de bedenktijd van veertien (14) dagen dan is easyusenet gerechtigd de kosten voor de reeds geleverde diensten, zoals administratiekosten, serviceskosten naar rato en gebruikskosten, in rekening te brengen..

2.5. easyusenet behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking op een in de bekendmaking genoemd tijdstip, of, indien een aanduiding daaromtrent ontbreekt, 30 dagen na bekendmaking. Indien de klant niet akkoord gaat met deze wijziging, dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken binnen 30 dagen na dagtekening. Bij uitblijven van een reactie van de klant treden de nieuwe voorwaarden in werking. Wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van easyusenet.

2.6. Met het online aanmelden en accepteren van de algemene voorwaarden verklaart de klant tenminste 18 jaar of ouder te zijn.

   

3. Service

3.1. Een service wordt aangevraagd door middel van het invullen van de aanmeldingspagina op de website van easyusenet, te weten [https://www.easyusenet.nl], dan wel op enig andere door easyusenet aangegeven wijze.

3.2. Na ontvangst van de aanvraag van het service zal easyusenet zorgdragen voor de toelating van de klant tot de dienst. Details van de dienst zijn te vinden op de website van easyusenet. De service gaat in op de aanvaardingsdatum en de klant zal door easyusenet in de gelegenheid gesteld worden van de dienst gebruik te maken.

3.3. De overeenkomst tussen easyusenet en de klant wordt aangegaan voor een periode van 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Indien de klant de service niet binnen 5 dagen voor afloop van de periode schriftelijk (met inbegrip van email) of per telefoon opzegt, wordt de overeenkomst automatisch verlengd met een periode die gelijk is aan de oude servicesperiode. De klant draagt te allen tijde de verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn servicesperiode.

3.4. Indien de klant n of meer van zijn verplichtingen, waaronder in ieder geval maar niet beperkt tot het nakomen van zijn financile verplichtingen jegens easyusenet niet, niet deugdelijk of niet volledig nakomt, is easyusenet gerechtigd de service met onmiddellijke ingang te beindigen en/of de toegang tot de dienst geheel of gedeeltelijk te ontzeggen en al dan niet tijdelijk te blokkeren.

3.5. easyusenet behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beindigen in het geval:

3.5.1. De klant in strijd handelt met artikel 5 van deze algemene voorwaarden;

3.5.2. Het faillissement of de sursance van betaling van de klant is aangevraagd of uitgesproken dan wel de toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is aangevraagd of uitgesproken;

3.5.3. De klant handelingsonbekwaam is, onder bewind is gesteld of op enige wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

3.5.4. easyusenet om technische redenen een dienst niet meer kan leveren. easyusenet stelt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

   

4. Tarieven

4.1. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, zijn op alle betrekkingen tussen easyusenet en de klant, de actuele door easyusenet te hanteren vergoedingen en prijzen van toepassing, welke door easyusenet op haar website worden gecommuniceerd. Op verzoek van de klant zal de informatie betreffende de toepasselijke tarieven hem worden toegezonden.

4.2. easyusenet is gerechtigd de prijzen van al haar producten en diensten eenzijdig te wijzigen. Indien mogelijk wordt de klant hiervan, 10 dagen voor het intreden van de wijzigingen, schriftelijk (met inbegrip van email) op de hoogte gesteld.

   

5. Betaling

5.1. Afhankelijk van hetgeen partijen overeengekomen zijn, dienen de servicesgelden op de aanvaardingsdatum voor de gehele servicesperiode, 30 dagen dan wel een andere overeengekomen periode vooruit betaald te worden. easyusenet incasseert de bedragen maximaal 7 dagen voor de aanvang van de periode. In geval easyusenet geen betaling van de klant heeft ontvangen c.q. de betaling gestorneerd is, wordt er een aanmaning verstuurd, welke als ingebrekestelling gelezen dient te worden. Bij het uitblijven van de betaling na de redelijke termijn, die is gesteld in de aanmaning, is de klant in verzuim. De klant komt geen beroep op inhouding, korting of compensatie toe.

5.2. easyusenet accepteert betalingen uitsluitend via de betaalmethoden die op de website van easyusenet worden aangeboden. Tot de betaalmiddelen behoort in ieder geval de automatische incasso. De klant machtigt easyusenet door het aangaan van deze overeenkomst tot het afschrijven van de servicesgelden van de opgegeven rekening via een automatische incasso.

5.3. Indien de klant een machtiging tot automatische incasso heeft verstrekt, draagt hij telkens zorg voor een toereikend saldo op de voor automatische incasso bestemde bank- of girorekening.

5.4. Indien de klant op de wijze als genoemd in lid 1 van dit artikel in verzuim is, dan wel op andere wijze tekortschiet in de nakoming van n of meer van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan komen, onverminderd de gevolgen die de wet aan dergelijke tekortkomingen verbindt, alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

5.5. De door de klant gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan. Dit is niet anders indien de klant vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

   

6. Verplichtingen van de klant

6.1. De klant garandeert dat alle informatie die op welke wijze dan ook aan easyusenet is verstrekt volledig, juist en actueel is.

6.2. De klant is verplicht alle door easyusenet gestelde verplichtingen, instructies en beperkingen in acht te nemen.

6.3. De klant dient zich in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving te gedragen en dient met betrekking tot de dienst een dusdanige zorgvuldigheid in acht te nemen die van een redelijk handelende klant verwacht mag worden. Tevens zal de klant bij het gebruik van de dienst zoveel mogelijk trachten te voorkomen dat de belangen van easyusenet geschaad worden.

6.4. Het is de klant op generlei wijze toegestaan de dienst te gebruiken of te doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen en/of het plegen van strafbare feiten. De klant garandeert onder meer:

6.4.1. Geen inbreuk te maken op intellectueel eigendomsrechten van easyusenet of derden, overeenkomstig artikel 7van de algemene voorwaarden;

6.4.2. De dienst niet te gebruiken om rechten van derden te schaden, onder meer door anderen lastig te vallen, te misbruiken, te bedreigen of haat te zaaien;

6.4.3. Geen ongevraagde grote hoeveelheden berichten met dezelfde of vergelijkbare inhoud te verzenden (spam), overeenkomstig artikel 8 van de algemene voorwaarden;

6.4.4. Geen toegangscodes te misbruiken of aan de dienst verbonden beveiliging te doorbreken;

6.4.5. Zich niet (misleidend) uit te geven voor een ander;

6.4.6. Geen kinderporno of andere strafbare pornografie te verspreiden, overeenkomstig artikel 9.2 van de algemene voorwaarden;

6.4.7. geen virussen of andere bestanden die de dienst van easyusenet of eigendom van derden kunnen beschadigen te verspreiden.

6.5. De klant mag de dienst alleen niet-commercieel gebruiken, tenzij hierover afspraken zijn gemaakt met easyusenet. Zonder uitdrukkelijke toestemming van easyusenet, is het de klant niet toegestaan (onderdelen van) een netwerk of andere gebruikers, al dan niet binnen zijn organisatie, op enigerlei wijze te verbinden met (onderdelen van) de dienst van easyusenet.

6.6. Indien de klant in strijd handelt met de vorige leden van dit artikel dan wel dat easyusenet het vermoeden daaromtrent heeft, is easyusenet gerechtigd tot het nemen van maatregelen, zoals het opschorten van de verplichting tot het leveren van de dienst. De klant kan in dat geval geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoeding.

   

7. Intellectuele eigendom

7.1. Het is te allen tijde verboden om producten via de dienst aan te bieden die inbreuk maken op intellectueeleigendomsrechten van derden. Het is aan de klant om de juridische status van intellectuele eigendomsrechten te controleren alvorens een bericht beschikbaar wordt gemaakt via de dienst van easyusenet.

7.2. De mogelijkheid bestaat dat er auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht rust op data die beschikbaar is via het netwerk. easyusenet monitort de de informatie die op het netwerk van usenet wordt geplaatst niet.

7.3. De klant vrijwaart easyusenet voor aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derde op enigerlei wijze op easyusenet zouden kunnen verhalen, in het bijzonder maar niet beperkt tot schade geleden door inbreuken op intellectueel eigendomsrechten van derden.

7.4. De klant stemt ermee in de Auteurswet niet te schenden door werken waarop auteursrecht rust via de dienst van easyusenet te verzenden of door deze werken te laten verzenden of opslaan zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Als een klant zonder toestemming van de rechthebbende materiaal uploadt waarop auteursrecht rust, houdt easyusenet zich het recht voor om het bericht op te schorten en de service te beindigen.

   

8. Spam & Flooding

8.1. easyusenet tolereert het verzenden van spam op geen enkele wijze en neemt vergaande maatregelen om de aanwezigheid van spam via de dienst zo veel mogelijk te voorkomen. easyusenet voert een nultolerantiebeleid ten aanzien van spam. Hoewel veel typen materiaal kunnen worden gedefinieerd als spam, staat easyusenet geen commercile reclame voor producten of services toe. In het beleid voor acceptabel gebruik vindt u meer informatie over materiaal dat easyusenet ongepast acht.

8.2. Wanneer een grote hoeveelheid artikelen wordt gepost zonder nuttig doel voor anderen of met de duidelijke intentie om een nieuwsgroep te verstoren of het gebruik van de nieuwsgroep voor anderen te verstoren, wordt dit door easyusenet beschouwd als "flooding". Dit misbruik valt bij easyusenet in de categorie DoS-aanval (Denial of Service) en wordt als een ernstig misbruik van de service beschouwd.

8.3. Als wordt vastgesteld dat flooding plaatsvindt is easyusenet gerechtigd tot het nemen van maatregelen, zoals maar niet beperkt tot het opschorten van de verplichting tot het leveren van de dienst. De klant kan in dat geval geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoeding.

   

9. Controversieel & Expliciet materiaal

9.1. easyusenet is op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor de inhoud van de communicatie van de klant via de dienst van easyusenet. Tijdens het gebruik van de dienst heeft de klant toegang tot en zal de klant, wellicht een keer, blootgesteld kunnen worden aan materialen die beledigend zijn voor de klant. Voorbeelden hiervan zijn seksueel expliciete tekst en (gecodeerde) afbeeldingen, debatten tussen voor- en tegenstanders van bepaalde godsdiensten, twijfelachtige politieke standpunten en haatdragende uitspraken. easyusenet doet expliciet afstand van aansprakelijkheid voor iedere schade die voortvloeit uit blootstelling aan dergelijk materiaal, waaronder begrepen maar niet beperkt tot belediging, smaad en haat zaaien.

9.2. easyusenet zal op geen enkele wijze tolereren dat klants zich schuldig maken aan het bezitten of verspreiden van kinderporno in welke vorm dan ook. easyusenet zal bij constatering onmiddellijk aangifte doen en de klant de toegang tot haar netwerk blokkeren.

   

10. Beveiliging & Persoonsgegevens

10.1. Bij de uitvoering van de dienstverlening op grond van deze overeenkomst verwerkt easyusenet persoonsgegevens van klants. Deze gegevens worden opgenomen in de administratie van easyusenet, welke slechts gebruikt wordt voor administratieve doeleinden en in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. easyusenet neemt de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in acht, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Zonder toestemming van de klant of gerechtelijk bevel worden deze gegevens niet openbaar gemaakt of voor andere doeleinden aan derden verstrekt.

10.2. easyusenet draagt zorg voor passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan vereist voor een goede bedrijfsvoering of dan wettelijk verplicht is. easyusenet is niet aansprakelijk voor eventuele schade van klants of derden als gevolg van het beveiligingsbeleid van easyusenet.

10.3. Indien de klant merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft via zijn persoonlijke service tot het netwerk van easyusenet, dient hij dat per ommegaande schriftelijk (met inbegrip van email) aan easyusenet te melden. Niet easyusenet maar de klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van zijn service en aansprakelijk voor eventuele schade, ontstaan als gevolg van een dergelijk oneigenlijk gebruik van de dienst.

10.4. De klant erkent en aanvaardt dat de informatie die verstrekt is voor de betaling van de service aan easyusenet door easyusenet gebruikt en verstrekt mogen worden aan bedrijven die op verzoek van easyusenet werkzaamheden uitvoeren uitsluitend met als doel het controleren van kredietwaardigheid, het effectueren van betaling aan easyusenet en/of het faciliteren van het account van de klant.

   

11. Noodgevallen

11.1. In noodgevallen waarin easyusenet het redelijk acht, is easyusenet gerechtigd met of zonder voorafgaande bekendmaking aan de klant, veranderingen met betrekking tot de door easyusenet te verlenen dienst aan te brengen of andere (tijdelijke) maatregelen te nemen die easyusenet op dat moment nodig acht om de continuteit van de dienst te kunnen waarborgen. De klant zal hier zo spoedig mogelijk over worden genformeerd.

11.2. easyusenet is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de klant, voortvloeiende uit de maatregelen als bedoeld in lid 1 van dit artikel. Indien dergelijke maatregelen genomen worden, is de klant niet gerechtigd zich eenzijdig aan haar verplichtingen te onttrekken.

   

12. Overmacht

12.1. easyusenet is niet aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming van verplichtingen jegens de klant het gevolg is van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn. Waaronder begrepen maar niet beperkt tot storingen in de elektriciteitsvoorziening of andere storingen welke easyusenet niet te verwijten valt, internationale conflicten, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van easyusenet of enige derden die diensten aan easyusenet leveren, boycotacties of maatregelen van enige overheid.

   

13. Aansprakelijkheid

13.1. easyusenet is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van de klant als gevolg van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van easyusenet jegens de klant, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van easyusenet. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat easyusenet voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een maximum van 4.500.

13.2. easyusenet is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot vervolgschade, schade aan reputatie of goodwill en financile verliezen inclusief doch niet beperkt tot verlies van omzet, winst, contracten, handel of verwachte besparingen. easyusenet is niet gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het internet, bedrijfsschade, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische betaling of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de klant.

13.3. easyusenet is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de dienst van easyusenet.

13.4. De klant vrijwaart easyusenet voor alle aanspraken van derden verband houdende met het gebruik van de dienst door de klant en/of onvoldoende naleving door de klant van enige verplichting jegens easyusenet, al of niet voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.

13.5. De klant is te allen tijde aansprakelijk voor de gevolgen van tekortkoming in de nakoming van easyusenet jegens derden, welke veroorzaakt wordt door of vanwege gedragingen van de klant.

   

14. Vertrouwelijkheid

14.1. easyusenet en de klant zullen nooit vertrouwelijke informatie van de andere partij aan een derde verschaffen of openbaar maken, zonder de voorafgaande schriftelijke (met inbegrip van e-mail) toestemming van de andere partij. De wachtwoorden van de klant zullen worden aangemerkt als vertrouwelijke informatie. Alleen de klant is verantwoordelijk voor de bescherming van de vertrouwelijkheid van deze wachtwoorden, en het voorkomen van (onrechtmatig) gebruik ervan door een derde.

14.2. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan al het verkeer van de klant en enige andere informatie betreffende easyusenet die nog niet openbaar gemaakt is en die ten tijde van de beschikbaarstelling aan de klant door easyusenet als vertrouwelijk is aangemerkt.

14.3. Vertrouwelijke informatie omvat niet informatie die tot het publieke domein behoort, onafhankelijk ontwikkeld is zonder toegang tot de vertrouwelijke informatie van de andere partij, rechtmatig verkregen is van een derde of op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijk bevel openbaar moet worden gemaakt.

   

15. Slotbepalingen

15.1. Voor alle rechtsvorderingen van de klant jegens easyusenet geldt een vervaltermijn van n jaar nadat de rechtsvordering is ontstaan. Stuiting van de verjaring vindt plaats overeenkomstig de regels van het algemene recht.

15.2. Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte afspraken en/of eventuele toezeggingen door of namens easyusenet binden easyusenet slechts indien schriftelijk door haar bevestigd.

15.3. De klant is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van easyusenet, niet gerechtigd enige rechten en plichten ingevolge deze algemene voorwaarden en enige overeenkomst met easyusenet over te dragen.

15.4. easyusenet is gerechtigd zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de klant de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) over te dragen aan een derde of in onderaanneming uit te besteden

15.5. Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met een wettelijke bepaling dan wel nietig is, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. De nietige bepaling zal worden vervangen door een bepaling, welke zoveel als rechtens mogelijk, overeenkomt met de zin die partijen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs aan deze overeenkomst mochten toekennen.

15.6. Wijzigingen in de bevoegdheid van de klant, van zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zullen te allen tijde tegenover easyusenet eerst van kracht zijn nadat easyusenet daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

15.7. De klant is verplicht van iedere voorgenomen (email) adreswijziging onverwijld schriftelijk of per e-mail mededeling te doen aan easyusenet. In geval easyusenet zich schriftelijk tot de klant heeft te wenden, is zij gedechargeerd wanneer zij dat doet aan het laatste adres dat de klant haar schriftelijk heeft gemeld.

15.8. Op de betrekkingen tussen de klant en easyusenet is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de klant en easyusenet worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter in [Amsterdam], tenzij wetgeving of internationale verdragen dwingend anders voorschrijven.

Ingangsdatum Augustus 2016