Algemene Voorwaarden EasyUsenet

Dit zijn de algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) van EasyUsenet ( “EasyUsenet”). Wij raden je aan deze Voorwaarden goed door te nemen. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere betrekkingen tussen EasyUsenet aan haar klanten (de “Klant(en)”). EasyUsenet kan haar diensten alleen aanbieden aan Klanten die deze Voorwaarden accepteren.

Definities

 1. EasyUsenet: XS News B.V., de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Nederlands recht, gevestigd en kantoorhoudend te Lijnden aan de New Yorkstraat 10-16, 1175 RD. EasyUsenet is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08145640. EasyUsenet wordt ook aangeduid als “wij” en “ons”.

 2. Klant(en): de natuurlijke persoon/natuurlijke personen of rechtspersoon/rechtspersonen die gebruik maakt/maken van de Diensten van EasyUsenet en die met EasyUsenet een Overeenkomst is/zijn aangegaan.

 3. Partijen: EasyUsenet en de Klant gezamenlijk.

 4. Diensten: de diensten die EasyUsenet biedt om via het netwerk van EasyUsenet toegang te verkrijgen tot Usenet of gebruik te maken van de door EasyUsenet aangeboden technische faciliteiten voor het aanbieden van informatie of enige andere faciliteit ten behoeve van de Klant op een wijze die door EasyUsenet wordt aangeboden en tussen de klant en EasyUsenet is overeengekomen.

 5. Overeenkomst: de overeenkomst met betrekking tot de Diensten die tot stand komt tussen EasyUsenet en de Klant.

 6. Usenet: het wereldwijde netwerk van nieuwsgroepen, waarin gebruikers van Usenet informatie, waaronder bestanden, met andere Usenet gebruikers kunnen uitwisselen.

 7. Aanvaardingsdatum: de datum waarop de Klant zich via de Website van EasyUsenet online registreert, en een Overeenkomst met EasyUsenet aangaat en daarbij toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

 8. Website: de website van EasyUsenet: www.easyusenet.nl

Totstandkoming Overeenkomst en registratie

 1. De Overeenkomst tussen EasyUsenet en de Klant komt tot stand op het moment dat de Klant zich voor de Diensten aanmeldt op de Website en daarbij deze Voorwaarden accepteert.

 2. De Klant vult bij de aanvraag van de Diensten het online registratieformulier in op de Website. Na ontvangst en acceptatie van dit registratieformulier door EasyUsenet krijgt de Klant toegang tot de Diensten.

 3. Om gebruik te maken van de Diensten moet de Klant inloggen. De Klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van deze inloggegevens om ongeautoriseerd gebruik van zijn/haar account te voorkomen.

 4. Indien de Klant merkt of vermoedt dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot het EasyUsenet netwerk via zijn persoonlijke abonnement, dient hij dit direct schriftelijk (met inbegrip van e-mail) aan EasyUsenet te melden. Niet EasyUsenet, maar de Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van zijn abonnement en aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van oneigenlijk gebruik van de dienst van deze aard.

Tarieven en betaling

 1. EasyUsenet hanteert de prijzen voor productpakketten zoals vermeld op de Website. De prijzen zijn inclusief BTW.

 2. EasyUsenet accepteert uitsluitend betalingen via de betalingsmethodes zoals vermeld op de Website.

 3. De Klant betaalt de prijs voor het productpakket, afhankelijk van de gekozen betaalmethode, direct of uiterlijk binnen 14 dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst.

 4. Indien de Klant in verzuim is, is de Klant de wettelijke rente over de periode van het verzuim aan EasyUsenet verschuldigd. Ook komen de redelijke buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de Klant.

Productpakketten, duur, beëindiging en opzegging Overeenkomst

 1. EasyUsenet biedt de Klant de keuze uit de volgende soorten productpakketten, die elk voor een andere duur toegang tot de Diensten geven:

  1. Prepaid: Bij een Prepaid productpakket krijgt de Klant toegang tot de Diensten overeenkomstig de omschrijving van het gekozen productpakket en voor de duur van het gekozen Prepaid pakket. De toegang van de Klant eindigt zodra de gekozen duur van het productpakket eindigt.

  2. Block: de Klant krijgt toegang tot de Diensten voor onbepaalde duur overeenkomstig te omschrijving van het gekozen productpakket. De toegang van de Klant eindigt zodra de gekozen hoeveelheid data in het productpakket is opgebruikt.

 2. Overeenkomsten voor een Prepaid of Block productpakket eindigen van rechtswege, zodra het Prepaid productpakket eindigt in tijdsduur en het Block productpakket eindigt door het opgebruiken van de gekozen hoeveelheid data.

 3. De Klant kan de Overeenkomst opzeggen via email aan: [email protected]

 4. EasyUsenet kan de Overeenkomst direct opzeggen, zonder verplicht te zijn tot schadevergoeding of schadeloosstelling, in de volgende gevallen:

  1. De Klant is failliet of in surseance van betaling;

  2. Op de Klant is de schuldsaneringsregeling in de zin van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (‘WSNP’) van toepassing;

  3. De Klant wordt onder curatele gesteld of overlijdt;

  4. De Klant kan door andere omstandigheden niet langer vrijelijk over zijn vermogen beschikken.

Aanbiedingen en offertes

 1. Elke aanbiedingen of offerte (“Aanbod)” van EasyUsenet is geheel vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.

 2. Een Aanbod bevat een volledige en specifieke omschrijving van de Diensten, de (periodieke) kosten en de voorwaarden. Deze Voorwaarden zullen aan het Aanbod worden toegevoegd.

Privacy

 1. EasyUsenet zal bij de uitvoering van de Diensten op grond van de Overeenkomst persoonsgegevens van Klanten verwerken. EasyUsenet voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van privacy, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. In onze privacy policy kun je lezen welke gegevens we verzamelen en wat we hiermee doen. Je vindt onze privacy policy hier: https://www.easyusenet.nl/nl/privacy

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is verboden om op enig moment via de Diensten op enige wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden, in het bijzonder het aanbieden, delen, versturen of opslaan van auteursrechtelijke beschermde informatie of producten via het Usenet. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de juridische status van de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten te controleren voordat een bericht via de Dienst van EasyUsenet ter beschikking wordt gesteld. Indien een Klant zonder de toestemming van de auteursrechteigenaar materiaal uploadt waarop auteursrecht rust, behoudt EasyUsenet zich het recht voor om het bericht op te schorten en het abonnement te beëindigen.

 2. Het is mogelijk dat er intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, rusten op de via het Usenet netwerk beschikbare data. EasyUsenet handelt enkel als internet tussenpersoon en meer specifiek als access provider (doorgeefluik). Klanten plaatsen informatie op eigen initiatief op het Usenet. De informatie die op het Usenet netwerk wordt geplaatst, wordt niet door EasyUsenet gemonitord, geselecteerd en/of gewijzigd. EasyUsenet heeft geen invloed op de mogelijke ontvanger(s) van de door Klanten geplaatste informatie. EasyUsenet is niet aansprakelijk voor mogelijke schade die ontstaat doordat Klanten informatie via de Diensten aanbieden, delen, versturen of opslaan.

 3. De Klant vrijwaart EasyUsenet voor vorderingen van derden tot vergoeding van schade die deze derden op enige wijze op EasyUsenet zouden kunnen verhalen, in het bijzonder met betrekking tot schade in verband met inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Overmacht

 1. EasyUsenet hoeft haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet na te komen, indien er sprake is van overmacht. Er is sprake van overmacht als EasyUsenet haar verplichtingen redelijkerwijs niet kan nakomen wegens een of meerdere omstandigheden die niet aan EasyUsenet kunnen worden toegerekend.

 2. De Klant kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 maanden mogen zowel de Klant als EasyUsenet de Overeenkomst ontbinden, zonder dat ze verplicht zijn tot schadevergoeding.

 3. Als EasyUsenet voor het intreden van de overmacht reeds een deel van de verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen en dit deel zelfstandige waarde heeft, mag EasyUsenet het nagekomen deel in rekening brengen.

Aansprakelijkheid

 1. Indien EasyUsenet aansprakelijk is voor directe en/of indirecte schade van de Klant als gevolg van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of andere verplichting van EasyUsenet, dan is de aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat EasyUsenet voor de verleende Diensten heeft ontvangen, met een maximum van €4500,-.

 2. Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van EasyUsenet uitsluiten of beperken, wanneer deze niet uitgesloten of beperkt kan worden onder toepasselijk recht, zoals bij opzet of grove schuld van EasyUsenet.

 3. EasyUsenet is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is veroorzaakt door andere Klanten die gebruik maken van de Diensten van EasyUsenet.

 4. EasyUsenet is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat voor Klanten en/of derden, ontstaan door informatie die de Klant of een derde deelt of uploadt op het Usenet netwerk. De informatie die de Klanten op het Usenet netwerk uploaden of delen wordt niet door EasyUsenet gemonitord. EasyUsenet heeft geen toegang tot deze informatie en kan deze ook niet verwijderen. Indien EasyUsenet een melding ontvangt van onrechtmatige informatie die door een Klant is gedeeld op het Usenet netwerk, zal EasyUsenet deze melding doorgeven aan de betreffende hosting provider.

 5. De Klant is te allen tijde aansprakelijk voor de gevolgen van tekortkoming in de nakoming van EasyUsenet jegens derden die worden veroorzaakt door of het gevolg zijn van gedragingen van de Klant.

Vrijwaring

 1. Voor zover de wet dit toelaat, zal de Klant EasyUsenet vrijwaren voor en schadeloosstellen inzake alle aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten (inclusief schikkingskosten en redelijke advocaatkosten) die voortkomen uit vorderingen van derde partijen die schade lijden door uitvoering van de Overeenkomst en het aanbieden van de Diensten, tenzij de oorzaak aan EasyUsenet toerekenbaar is.

 2. In het geval dat derden EasyUsenet aanspreken, zal de Klant EasyUsenet zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden in de concrete omstandigheden.

Geheimhouding

 1. EasyUsenet en de Klant zullen alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst uitwisselen geheimhouden jegens derden. Informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of de informatie expliciet als vertrouwelijk wordt aangemerkt door EasyUsenet en/of de Klant.

 2. Onder vertrouwelijke informatie wordt in elk geval verstaan wachtwoorden en inloggegevens van de Klant, al het verkeer en alle communicatie van de Klant en andere informatie inzake EasyUsenet die op het tijdstip van terbeschikkingstelling aan de Klant door EasyUsenet als vertrouwelijk werd aangemerkt.

 3. Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die zich al in het publieke domein bevindt, die onafhankelijk, zonder toegang tot de vertrouwelijke informatie van de wederpartij, is ontwikkeld, die rechtmatig van een derde is verkregen of die openbaar moest worden gemaakt op grond van een wetsbepaling of rechterlijk bevel.

Overig

 1. Als EasyUsenet (onderdelen van) deze Voorwaarden niet afdwingt, kan dit niet worden beschouwd als toestemming of afstand van het recht om dit op een later tijdstip of tegenover een andere Klant wel af te dwingen.

 2. De Klant kan zijn rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden en de Overeenkomst tussen EasyUsenet en de Klant niet overdragen aan derde partijen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EasyUsenet.

 3. EasyUsenet kan alle rechten en verplichtingen in deze Voorwaarden toewijzen en/of overdragen in het geval van een fusie, overname of verkoop van activa, krachtens de wet of anderszins.

 4. EasyUsenet kan deze Voorwaarden gedurende de looptijd van de Overeenkomst wijzigen, voor zover toegestaan onder toepasselijk recht. In geval van een wijziging zal EasyUsenet de nieuwe Voorwaarden per e-mail aan haar Klanten toezenden en/of anderszins verstrekken.

 5. Regelingen door of verplichtingen voor EasyUsenet die afwijken van de Overeenkomst of deze Voorwaarden zijn alleen bindend als EasyUsenet deze schriftelijk aan de Klant heeft bevestigd..

 6. Als enige bepaling van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst onrechtmatig, nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar wordt geacht, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden en de Overeenkomst. Het onrechtmatige, nietige, vernietigbare of anderszins niet afdwingbare deel wordt (geacht te zijn) vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het doel en de strekking van de vervangen bepaling zo dicht mogelijk benadert.

 7. Voor alle rechtsvorderingen van de Klant tegen EasyUsenet geldt een verjaringstermijn van een jaar vanaf het tijdstip waarop de rechtsvordering ontstond. De stuiting van de verjaring vindt plaats overeenkomstig de algemene wettelijke regels.

 8. De Klant is verplicht om EasyUsenet onverwijld schriftelijk of per e-mail in kennis te stellen van elke wijziging in zijn (e-mail-)adres. Indien EasyUsenet schriftelijk contact met de klant moet opnemen, heeft EasyUsenet aan deze verplichting voldaan als de mededeling wordt gericht aan het laatste adres dat de klant schriftelijk aan EasyUsenet heeft opgegeven.

 9. Voor de berekening van alle contractperiodes en –lengtes alsmede alle op een contract gebaseerde tijdsindicaties geldt de Centrale Europese Tijd (CET).

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Deze Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen EasyUsenet en de Klant worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

 2. Tenzij in strijd met het dwingend recht, zullen alle geschillen en vorderingen voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden en/of Overeenkomsten uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.